Eduardas Rozentalis
FIDE tarptautinis didmeistris EDUARDAS ROZENTALIS