KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ ŽAIDIMO ELEKTRONINIU PAŠTU TAISYKLĖS IR PAAIŠKINIMAI INDIVIDUALIEMS TURNYRAMST A I S Y K L Ė S

(priimtos 2000 metais ICCF Kongrese Floridoje, įsigaliojo nuo 2001 sausio 1 d.)

P A A I Š K I N I M A I

(priimti 2001 metų ICCF kongrese Rimini, Italijoje)

I. Žaidimas ir kontrolė

1a. Partijos turi būti žaidžiamos vadovaujantis FIDE šachmatų žaidimo taisyklėmis.

1a. FIDE taisykles galima surasti čia. Naujausias pastarųjų metų pakeitimas yra tas, kad nėra nustatyta jokių išimčių 50 ėjimų taisyklei, dėl lygiųjų.

1b. Turi būti paskirtas turnyro direktorius, atsakingas už turnyro eigą.

 

1c. Partijos žaidžiamos elektroniniu paštu. Žaidėjas, praradęs galimybę naudotis elektroniniu paštu ir negalintis, nepriklausomai nuo priežasčių, per 30 dienų atstatyti ryšį, laikomas pasitraukusiu iš turnyro.

 

II. Ėjimų siuntimas

2a. Ėjimai turi būti numeruojami ir siunčiami

 

2b. užrašyti tarptautine skaitmenine arba kita, tarpusavyje sutarta, notacija

2b. Žaidėjai gali prieš pradedant žaisti partiją susitarti, kokią notaciją naudosis užrašant ėjimus: ar tarptautinę skaitmeninę, ar algebrinę, ar kitokią notaciją.

2c. elektroninio pašto žinučių pagalba

 

2d. užrašant siuntėjo pavardę ir elektroninio pašto adresą

 

2e. pridedant visų ėjimų tęstinį sąrašą ir patvirtinant varžovo paskutinės žinutės išsiuntimo datą.

2e. Visos partijos ėjimai ir laiko skaičiavimas turi būti siunčiami kiekvienoje žinutėje.

2f. Siuntėjas žinutėje turi pažymėti

 

2g. varžovo paskutinės žinutės gavimo datą

2g. Laiko skaičiavimas prasideda kada jūs gaunate varžovo ėjimą (kada jūsų serveris atsiunčia jums varžovo žinutę) ir pasibaigia kai jūs išsiunčiate savo atsakymą. Nežiūrint to, leidžiama laikyti varžovo žinutę, kaip gautą kitą dieną (jūsų vietiniu laiku).

2h. atsakymo datą.

 

2i. To nepadarius, gavėjas atsakydamas nurodo spėjamas realiai tikėtinas datas.

2i. Iškyrus neįprastas aplinkybes, paprastai tai bus ta pati data, kada ankstesnis ėjimas buvo išsiųstas ir pastarasis gautas, t.y. žinutės transmisijos laikas yra 0 dienų.

2j. Siuntėjo nurodytai žinutės išsiuntimo datai nesutampant su realia išsiuntimo data, gavėjas apie tai atsakydamas informuoja siuntėją.

2j. Laikas yra paprastai rodomas pilnoje žinutės antraštėje – tai žinutės laiko spaudas, rodantis laiką, kada ėjimas atkeliavo į siuntėjo serverį.

2k. Turi būti pažymėtas laikas, sunaudotas ėjimo apgalvojimui (žr. 6c taisyklę), taip pat sunaudoto laiko suma.

2k. Yra reikalaujama pažymėti laiką, sunaudotą ėjimo apgalvojimui ir abiejų žaidėjų sunaudoto laiko sumą.

2l. Laikoma, kad žinutė paprastai pasiekia adresatą per vieną dieną. Jei nurodomas ilgesnis laikas, apie tai galima informuoti turnyro direktorių.

2l. Kaip jau nurodyta 2g punkto paaiškinime, yra visada leidžiama laikyti varžovo žinutę, kaip gautą kitą dieną (jūsų vietiniu laiku). Vienas iš šios taisyklės tikslų yra išvengti žaidėjų, kurie skundžiasi teisėjui dėl ėjimų išsiųstų/gautų prieš pat/po vidurnakčio.

III. Atsakymo negavimas

3a. Negavus atsakymo per 14 dienų, paskutinė žinutė pilnai pakartojama varžovui ir kopija siunčiama turnyro direktoriui. Kada atsakoma į tokį pakartojimą - kopija turnyro direktoriui taip pat turi būti siunčiama.

3a. Yra būtina palaukti 14 dienų prieš siunčiant pakartojimą. Jeigu manote, kad ėjimo apgalvojimas jums užims daugiau nei 14 dienų, prašoma informuoti savo varžovą, kad būtų išvengta nereikalingų pakartojimų.

3b. Partijose, kuriose per 40 dienų nebuvo pasiųstas ėjimas, gali būti įskaitytas pralaimėjimas žaidėjams, kurie apie uždelsimą neinformavo turnyro direktoriaus.

3b. Partijose, kuriose per 40 dienų nebuvo pasiųstas ėjimas, gali būti įskaitytas pralaimėjimas žaidėjams, kurie apie uždelsimą neinformavo turnyro direktoriaus. Tai nereiškia, kad partijos yra skaitomos pralaimėtos dėl laiko, jeigu praėjo 40 dienų be ėjimo - tai yra turnyro direktoriaus pregoratyva išsiaiškinti uždelsimo priežastį ir pagal tai spręsti. Reikia atkreipti dėmesį, kad yra galimybė, kad gali būti įskaitytas pralaimėjimas žaidėjams, kurie nepranešė per 40 dienų, netgi tuo atveju, jeigu jie turi sutaupę pakankamai laiko, kad negautų pradelsimo.

IV. Ėjimai ir tęsiniai

4a. Po išsiuntimo, jokio galiojančio ėjimo negalima atsiimti atgal, suklydus užrašant ėjimus, jų pakeisti negalima, jei tie ėjimai yra galimi pagal žaidimo taisykles.

4a. Jeigu yra sutarta siųsti ėjimus dviejomis notacijomis ir užrašyti ėjimai jose skiriasi, ėjimas turi būti laikomas negalimu ir gražintas atgal siuntėjui pataisyti.

4b. Teisingas paskutinio ėjimo pakartojimas yra būtina siuntėjo atsakomojo ėjimo galiojimo sąlyga.

 

4c. Neįskaitomus arba negalimus ėjimus reikia grąžinti varžovui, kad jis nedelsiant juos ištaisytų, bet be jokio įpareigojimo daryti ėjimą nurodyta figūra.

 

4d. Žinutės išsiuntimas be atsakomojo ėjimo laikomas kaip negalimas ėjimas.

 

4e. Šachmatų ženklų (tokių kaip „šachas“, „kirtimas“, „kirtimas prasilenkiant“) praleidimas ar pridėjimas neturi reikšmės.

4e. Tai reiškia, kad nėra jokio reikalo pridėti ženklus tokius kai šachas, kaip ir laikyti ėjimus negaliojančiais jeigu tokie ženklai yra pridėti.

4f. Pasiūlytas tęsinys galioja, kol gavėjas padaro kitą ėjimą negu siūlomas.

 

4g. Priimti pasiūlyto tęsinio ėjimai turi būti teisingai pakartoti atsakyme.

 

4h. Nepakartojus pasiūlyto tęsinio ėjimų, tai laikoma kaip neįskaitomas ėjimas.

 

V. Užrašai ir ataskaitos

5a. Visos varžovo žinutės ir partijos užrašai turi būti saugomi iki turnyro pabaigos, o pareikalavus nusiunčiami turnyro direktoriui.

5a. Jeigu nėra galimybės laikyti visų reikalingų užrašų kompiuteryje, būtina, suderinus su komandos kapitonu, padaryti užrašų kopiją diskelyje arba, jeigu tai yra neįmanoma – atspausdinti ant popieriaus.

5b. Žaidėjas, neatsakantis į turnyro direktoriaus žinutes, gali būti laikomas pasitraukusiu iš turnyro.

 

5c. Apie pasikeitusį elektroninio pašto adresą, reikia nedelsiant informuoti turnyro direktorių ir varžovus.

 

5d. Varžovai privalo nedelsiant pranešti turnyro direktoriui apie bet kokį kilusį nesutarimą.

5d. Yra pageidautina smulkų nesusipratimą aiškintis be turnyro direktoriaus įsikišimo. Bet, jeigu žaidėjų tarpusavio korespondencija nepadeda išspręsti problemos – tai laikas įsikišti turnyro direktoriui. Didesni ginčai turi būti iš karto peradresuoti turnyro direktoriui.

5e. Sugędus kompiuteriui ar programinei įrangai reikia nedelsiant informuoti turnyro direktorių ir varžovus.

 

VI. Skiriamas laikas ir baudos

6a. Kiekvienam žaidėjui skiriama 60 dienų 10-čiai ėjimų, nebent turnyro nuostatuose numatyta kitaip.

6a. Tai reiškia, kad ne daugiau kaip 60 dienų turėtų būti sunaudota atsakant į pirmus 10 ėjimus, 120 dienų atsakant į pirmus 20 ėjimų ir tt. Nepereikvojant laiko limito.

6b. Sutaupytas laikas pridedamas tolesnių ėjimų apgalvojimui.

 

6c. Laiką, sunaudotą ėjimo apgalvojimui sudaro dienų skirtumas tarp varžovo paskutinio ėjimo gavimo datos ir atsakymo datos.

 

6d. Priėmus pasiūlytą tęsinį, sunaudotas laikas nurodomas prie atsakomojo ėjimo.

6d. Jeigu yra pasiūlytas tęsinys, laikas sunaudotas to tęsinio apgalvojimo metu yra priskaičiuojamas žaidėjui, kuris atsako į paskutinį priimtą tęsinio ėjimą. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad po 9 ėjimų abu varžovai išeikvojo 58 dienas. Baltieji dabar savo 10 ėjimu siūlo tęsinį. Įsivaizduokime, kad baltieji išnaudoja 3 dienas tam ėjimui ir juodieji priima pasiūlytą tęsinį ir išnaudoja tam 5 dienas, kad atsakyti į 10 baltųjų ėjimą. Tada laikas turėtų būti užrašytas kaip šiame pavyzdyje:

Rec.   Sent   Total  Move  White  Black  Rec.  Sent   Total
22/09 23/09 01/58 09 4152 6857 23/09 23/09 00/58
24/09 27/09 03/61 10 6141 5878 0000000000000000000
0000000000000000000 11 3234 4534 28/09 03/10 05/63

Vadinasi, baltieji pereikvojo laiko limitą, kadangi visas baltųjų laikas išnaudotas 10 - 11 ėjimui yra pridėtas 10 ėjimui, o juodieji nepereikvojo laiko limito, kadangi visas juodųjų 10 - 11 ėjimams sunaudotas laikas yra pridėtas prie 11 ėjimo!

6e. Dviejų dienų bauda skiriama žaidėjui, pasiuntusiam negalimą arba neįskaitomą ėjimą, ar neteisingai pakartojusiam varžovo paskutinį ėjimą.

 

6f. Žaidėjui, pereikvojusiam galvojimui leistiną laiką užskaitomas pralaimėjimas.

 

VII. Laiko pereikvojimas

7a. Pretenzijos dėl laiko pereikvojimo (su visomis detalėmis) turi būti nusiųstos turnyro direktoriui ne vėliau kaip atsakant į 10, 20 ir t.t. ėjimą.

7a. Rekomenduotina reikalauti varžovui užskaityti laiko pradelsimą kaip galima greičiau, tik įvykus pradelsimo faktui. Reikalavime turėtų būti pridėta pilna visos partijos užrašo kopija su nurodytomis abiejų žaidėjų visomis laiko datomis. Netgi, jeigu varžovas pripažįsta, kad pradelsė laiko limitą, vis tiek reikia apie tai pranešti turnyro direktoriui kapitonui, kad būtų užskaitytas rezultatas.

7b. Tuo pačiu apie pretenziją reikia pranešti varžovui.

 

7c. Varžovas, gavęs žinutę apie pretenziją, gali pareikšti protestą per 14 dienų. To nepadarius, pretenzija laikoma pagrįsta, nebent ji yra aiškiai atmestina.

 

7d. Turnyro direktorius turi pranešti abiem žaidėjams apie sprendimą.

7d. Žaidimas partijoje turi būti sustabdytas, kol turnyro direktorius nagrinėja reikalavimą ir priima sprendimą.

7e. Jeigu turnyro direktorius pripažįsta pretenziją pagrįsta, žaidėjui, pereikvojusiam galvojimui leistiną laiką užskaitomas pralaimėjimas.

 

7f. Jeigu turnyro direktorius pripažįsta pretenziją nepagrįsta, jis gali priimti sprendimą nebepriimti tolimesnių pretenzijų iš to žaidėjo (tuometiniu laiko kontrolės periodu).

 

VIII. Pertraukos

8a. Kiekvienas žaidėjas turi teisę pasinaudoti pertraukomis (iki 30 dienų) kiekvienais kalendoriniais metais.

8a. Datos pertraukoms yra skaičiuojamos imtinai. Tai yra, jeigu pertrauka yra nuo 7/7 iki 13/7, skaitoma kad žaidėjas ima 7 dienų pertrauką. Ėjimas, gautas 6/7 ir atsakytas 14/7 turi 1 dienos apgalvojimo laiką. Ėjimas, gautas 6/7 ir atsakytas 13/7 yra taip pat 1 diena, tuo tarpu ėjimas gautas 7/7 ir atsakytas 14/7 yra 0 dienų. Žaidėjas nebuvo pertraukoje 6/7, tad ėjimas, neatsakytas 6/7 prideda jam mažiausiai vieną dieną, tačiau atsakymas 14/7 yra panašus į pirmojo partijos ėjimo siuntimą turnyro starto dieną, taigi jokių dienų nepriskaičiuotina. Pažymėtina, kad laikas, skirto apgalvojimui skaičiavimas nesustoja per varžovo pertrauką.

8b. Apie pertraukas žaidėjas privalo iš anksto pranešti varžovams ir turnyro direktoriui.

 

8c. Turnyro direktorius gali suteikti iki 30 dienų papildomą pertrauką per metus, kuri išimtine tvarka gali būti suteikiama atbuline data arba pratęsiama.

 

IX. Pasitraukimas

9a. Pasitraukimo ar mirties atveju turnyro direktorius nusprendžia ar visas partijas anuliuoti, ar likusias priteisti, ar pripažinti pralaimėtomis

9. Turnyro organizatorius gali nuspręsti pakeisti iškritusį žaidėją, jeigu iškritimas įvyksta turnyro starto pradžioje.

9b. Keičiantis žaidėjas gali būti priverstas pradėti žaidimą prisiimdamas laiko nuobaudą. Naujas žaidėjas pradeda žaisti nuo turnyro direktoriaus nustatytos datos.

X. Priteisimas

10a. Iki nustatytos žaidimo pabaigos datos partijai nesibaigus, abu varžovai turi per 30 dienų turnyro direktoriui pateikti sužaistų ėjimų užrašus

 

10b. esamą padėtį

 

10c. pareiškimą, su pretenzija į laimėjimą arba lygiąsias, kuris gali būti paremtas analize.

 

10d. Žaidėjai, nepateikę analizės, netenka teisės į apeliaciją.

10d. Analizė nebūtinai reiškia galimus variantus. Tai taip pat gali būti bendri žaidimo planai, kai šis atvejis tinkamas.

10e. Turnyro direktorius turi pranešti partijos priteisėjo sprendimą abiems žaidėjams, nurodydamas ar dėl jo galima ar negalima pateikti apeliaciją.

10e. Priteisimo sprendimui negalima prieštarauti, jeigu nė vienas žaidėjas neatsiuntė analizės.

XI. Apeliacijos dėl priteisimo

11a. Apeliacija išsiunčiama turnyro direktoriui 14 dienų laikotarpyje nuo priteisimo rezultatų gavimo.

 

11b. Turnyro direktorius turi gauti sprendimą iš kito partijos priteisėjo ir pranešti rezultatą abiems žaidėjams. Šis sprendimas yra galutinis, ir jokios kitos apeliacijos iš abiejų žaidėjų nepriimamos.

 

11c. Su apeliacija abu žaidėjai gali pateikti papildomą analizę.

 

XII. Rezultatų pranešimas

12a. Užbaigus partiją, abu žaidėjai turi kaip galima greičiau nusiųsti rezultatą ir aiškų partijos užrašą turnyro direktoriui (elektroninio pašto žinute), pageidautina PGN formate.

12a. Šiame raporte nebūtina įtraukti datų.

Atkreipiame dėmesį, kad abiems žaidėjams būtina išsiųsti rezultatą turnyro direktoriui.

12b. Rezultatas yra oficialiai įrašomas tik gavus partijos užrašus.

 

12c. Užrašų neatsiuntus nė vienam partneriui, abiems varžovams toje partijoje gali būti įskaityti pralaimėjimai.

 

XIII. Sprendimai ir apeliacijos

13a. Turnyro direktorius gali bausti arba diskvalifikuoti žaidėjus, kurie nesilaiko šių taisyklių

 

13b. visus klausimus, nenumatytus taisyklėse sprendžia turnyro direktorius vadovaudamasis FIDE šachmatų žaidimo taisyklių įžanginėje dalyje nurodytais principais.

 

13c. Bet kuris žaidėjas, gavęs turnyro direktoriaus sprendimą, 14 dienų laikotarpyje gali pateikti apeliaciją ICCF apeliacinės komisijos pirmininkui, kurio sprendimas yra galutinis.

 

Taisykles iš anglų kalbos išvertė Alfonsas Kupšys ir Virginijus Grabliauskas.


Paaiškinimus iš anglų kalbos išvertė Virginijus Grabliauskas.
Šachmatai