KORESPONDENCNIŲ ŠACHMATŲ ŽAIDIMO, NAUDOJANT WEB SERVERĮ, BENDROSIOS PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

Turnyrams prasidėjusiems iki 2005 metų sausio 1 d.


ĮŽANGA


Šios laikinos žaidimo taisyklės taikytinos iki ICCF Kongreso (Mumbai, 2004 m. lapkritis). Kongrese jos turi būti patikslintos, pataisytos ir patvirtintos naudojimui.


PRINCIPAI


1. Žaidimas ir kontrolė
a) Partijos žaidžiamos pagal FIDE šachmatų taisykles, išskyrus atvejus, numatytus šiomis taisyklėmis ar kitomis ICCF taisyklėmis.

b) Turnyro Direktorius atsakingas už turnyro vykdymą ir partijų eigą.

c) Partijos žaidžiamos naudojant ICCF WEB Serverį. Jei žaidėjas dėl bet kokios priežasties netenka galimybės naudotis internetu ir daryti ėjimus daugiau kaip 30 dienų, laikoma, kad jis pasitraukė iš turnyro.

d )Partijų, kurių eiga vyksta normaliai, apskaita vykdoma automatiškai ir informacija yra laisvai prieinama Turnyro Direktoriui ir dalyviams. Visomis kitomis aplinkybėmis dalyviai atsakingi už informacijos apie kylančius ginčus ir problemas pateikimą Turnyro Direktoriui.

e) Šios Taisyklės galioja visiems turnyrams, žaidžiamiems naudojant WEB Serverį, jei jos nepakeičiamos turnyro reglamente.

2. Ėjimų vykdymas
a) Visi ėjimai turi būti padaryti naudojant WEB Serverį.

b) Žaidėjai atsakingi už partijų eigos ir sunaudoto laiko parodymų sekimą visose savo žaidžiamose partijose.

3. Ėjimo uždelsimas
a) Kai žaidėjas nepadaro eilinio ėjimo daugiau kaip per 40 dienų, Turnyro Direktorius gali fiksuoti pralaimėjimą, jei tokiai pauzei nebuvo nutikę ypatingų aplinkybių.

4. Varianto siūlymas
a) Žaidėjas gali pasiūlyti vieną ėjimų variantą, pasinaudojant ICCF WEB Serverio sistemos galimybėmis.

5. Įrašai ir ataskaitos
a) Visi žaidėjų veiksmai partijose, įskaitant ėjimus ir datas, bus saugomi iki turnyro pabaigos ir visada prieinami Turnyro Direktoriui.

b) Turnyro Direktorius elektroniniu paštu kaip tik galima greičiau turi būti informuojamas apie varžovų nesutarimus partijos metu.

c) Jei žaidėjas neatsako į Turnyro Direktoriaus užklausimus, jis gali būti pripažintas pasitraukusiu iš turnyro.

d) Turnyro Direktorius elektroniniu paštu kaip tik galima greičiau turi būti informuojamas apie žaidėjo techninės ir programinės įrangos gedimus.

6. Skiriamas laikas ir baudos
a) Kiekvienam žaidėjui partijoje skiriama 60 dienų 10 ėjimų, jei turnyro reglamentas nenumato kitaip.

b)Neišnaudotas laikas ankstesnėse 10 ėjimų serijose taupomas ateičiai.

c) Žaidimo laikas skaičiuojamas dienomis (t.y. 24 val. periodais). Žaidėjas turi 24 valandas atsakymui, kol praeina viena žaidimo diena (kitos žaidimo dienos praeina analogiškai).

d) Pagrindas ICCF WEB Serverio datai/laikui yra Grinvičo laikas (GMT) arba kitas lokaliame serveryje apibrėžtas laikas.

e) Žaidėjas pereikvojęs laiko limitą pralaimi partiją.

7. Pertraukos
a) Žaidėjas gali paskelbti vieną arba kelias pertraukas bendrai 30 dienų trukmei kiekvienais kalendoriniais metais.

b) Žaidėjas, nusprendęs skelbti pertrauką, privalo laiku informuoti ICCF WEB Serverio sistemą apie tai.

c) Turnyro Direktorius gali suteikti papildomą iki 30 dienų pertrauką, jei tam yra svarios priežastys. Priežasčių paaiškinimas turi būti laiku išsiųstas Turnyro Direktoriui.

8. Pasitraukimas
a) Žaidėjo pasitraukimo arba mirties atveju Turnyro Direktorius turi nuspręsti ar visos partijos anuliuojamos, nebaigtos partijos bus priteisiamos arba pripažintos pralaimėtomis.

9. Priteisimas
a) Jei per skirtą laiką partija nebaigiama, abu žaidėjai per 30 dienų turi nusiųsti elektroniniu paštu Turnyro Direktoriui analizę pagrįstą prašymą priteisti pergalę ar lygiąsias.

b) Žaidėjai nepateikę analizės, netenka teisės užprotestuoti priteisimo rezultato.

c) Turnyro Direktorius turi pranešti abiems žaidėjams priteisimo rezultatą, nepriklausomai nuo protesto galimybės buvimo.

d) Protestas dėl priteisimo rezultato turi būti išsiųstas Turnyro Direktoriui elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 14 dienų, nuo informacijos gavimo dienos.

e) Turnyro Direktorius tada turi gauti priteisimo sprendimą iš kito teisėjo ir informuoti abu žaidėjus. Sprendimas galutinis ir jau nebegali būti apskundžiamas. f)Apeliacijai bet kuris žaidėjas gali pateikti papildomą analizę.

10. Sprendimai ir apeliacijos
a) Turnyro Direktorius gali nubausti ar diskvalifikuoti žaidėjus, nesilaikančius šių Taisyklių.

b) Visus atvejus, nenumatytus šiomis Taisyklėmis, Turnyro Direktorius turi išspręsti naudodamas ICCF Statutu ir Taisyklėmis, Elgesio Kodekso rekomendacijomis ar FIDE Šachmatų Taisyklėmis.

c) Žaidėjas per 14 dienų gali apskųsti Turnyro Direktoriaus sprendimą ICCF Apeliacijos Komisijos Pirmininkui, kurio sprendimas yra galutinis.


Taisykles išvertė ALGIRDAS RAUDUVĖ
Šachmatinių sumanymų grožis labai dažnai lieka už kulisų.
D. Bronštein